Ruba Pantolon

Ara

mesafeli-satis-sozlesmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar;

1.1. Satıcı

Unvanı                                    : RUBA MAĞAZACILIK A.Ş. 
Adresi                                     : Akdeniz Mah. 1330 Sk. No:19 Konak/İzmir
Telefon                                    0(232) 446 09 09
Faks                                        :
E-mail                                     : info@ruba.com.tr

1.2. Alıcı

Adı - soyadı/Unvanı               :
Adresi                                     :
Telefon                                    :
E-mail                                     :

Madde 2- Konu;

2.1.      İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu gerçek kişi Alıcının, Ruba Mağazacılık Anonim Şirketi’ne ait Platform olan www.ruba.com.tr’de, Mal/Hizmet satışa sunan RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.'ye ait www.ruba.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Madde 3- Alıcı’nın Önceden Bilgilendirildiği Hususlar;
3.1.  ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından www.ruba.com.tr ’den kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce  ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.
a) RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.'nin unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
b)  Ürünlerin www.ruba.com.tr ’den alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
c)  RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.‘nin mensubu olduğu Meslek Odası (İZTO-İzmir Ticaret Odası) ve IZTO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 9 292, www.izto.org.tr)
ç)  Ruba Mağazacılık A.Ş. tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve Alıcıya elektronik iletişim kuralları ile Alıcının bu hususlarda Ruba Mağazacılık A.Ş. ’ye verdiği izinler, Alıcının kanuni hakları, RUBA MAĞAZACILIK A.Ş. ’nin hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
d) Ürünler için RUBA MAĞAZACILIK A.Ş. tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
e)  Sözleşme konusu Ürünler için Ruba Mağazacılık A.Ş. tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünlerin temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere Alıcının RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.'ye ödeyeceği toplam bedel),
f)  Ürünlerin Alıcıya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
g) Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Tarafların sorumlulukları,
h) Alıcının cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,
i) Alıcının cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcının cayma hakkını kaybedeceği,
j) Cayma hakkı olan ürünlerde, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde Alıcının cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda RUBA MAĞAZACILIK A.Ş. 'ye karşı sorumlu olacağı, RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.'nin kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı Alıcıya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,
k) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri RUBA MAĞAZACILIK A.Ş. 'ye ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
l) Alıcının www.ruba.com.tr’de dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,
m) Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme Alıcı tarafından www.ruba.com.tr’de onaylanarak kurulduktan sonra Alıcı’ya elektronik posta ile gönderildiğinden Alıcı tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, Ruba Mağazacılık A.Ş’nin de üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.
n) Uyuşmazlık hallerinde Alıcının Ruba Mağazacılık A.Ş.’ye veya www.ruba.com.tr’ye şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.


Madde 4- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri;

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir.

Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki listede gösterilmiştir. 

Alınan Ürün/Ürünler              :                          ; … adet
Toplam Satış Bedeli               : …. -TL
Ödeme Şekli                           : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
Teslim Edilecek Kişi              :
Telefon numarası                    :
Teslim Edilecek Adres           :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum   :
Fatura Adresi                          :
E-Posta                                    :
Sipariş Tarihi                          :
Teslim Şekli                            :
Vergi Dairesi                          :
Vergi Sicil Numarası              :
Kargo Ücreti                           : … -TL

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

4.1.      Malın/Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Ruba Mağazacılık A.Ş.’e ait www.ruba.com.tr’de yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince ya da kampanya süresi dışında inceleyebilirsiniz.
4.2.      Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.Madde 5- Sözleşme Süresi;

5.1.      Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../.... tarihidir. Sözleşme, taraflardan birisinin istemi üzerine tek taraflı olarak ... gün öncesinden yapılacak yazılı bildirimi ile feshedilinceye kadar devam eder.

5.2.      Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. 

5.3.      Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu .. (…) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 6- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri;

6.1. Satıcı, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi ve yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.      Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcının yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.’nin edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşmeyi feshedebilir. İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde Alıcıya teslim edilecektir. Alıcının veya teslim edilecek kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda Alıcının ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden RUBA MAĞAZACILIK A.Ş. sorumlu değildir.
6.3.      RUBA MAĞAZACILIK A.Ş. , Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcıyı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
6.4.      Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde RUBA MAĞAZACILIK A.Ş. bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcıya yazılı olarak veya ALICI veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise RUBA MAĞAZACILIK A.Ş. tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcının hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan ALICI, olası gecikmeler için RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.’nin sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.5.      18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.ruba.com.tr dan alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak satıcı, alıcı tarafından yaşının yanlış yazılmasından dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

6.6.      Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.ruba.com.tr sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir.

6.7.      www.ruba.com.tr dan kredi kartı (Visa, MasterCard) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

6.8. Satıcı, genel toplum ahlakına aykırı olan, ilgili resmi kurumlarca şiddet içerdiği tespit edilen ürünleri satışa sunmayacaktır.


Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri;

6.1.      Alıcı, www.ruba.com.tr’de Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan RUBA MAĞAZACILIK A.Ş. iletişim bilgilerine ve/veya www.ruba.com.tr’nin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcının; Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesinden, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel, RUBA MAĞAZACILIK A.Ş. tarafından Alıcıya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.      Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, www.ruba.com.tr sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.’ye yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.3.      Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.’ye ödenmemesi halinde; Alıcı, Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Alıcıya ait olacak şekilde RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.       
6.4.      Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcıya aittir. RUBA MAĞAZACILIK A.Ş. teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.'ye ait olacaktır. Malın teslimatı RUBA MAĞAZACILIK A.Ş. stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

6.5.      Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcıya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, RUBA MAĞAZACILIK A.Ş., kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcıdan talep edebilir. Alıcının talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise RUBA MAĞAZACILIK A.Ş., siparişi iptal etme hakkını haizdir.

6.6.      Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi durumunda, Alıcıya karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hallerde, Alıcının sessiz kalması ya da malı kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz.
6.7.      Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.'nin uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

6.8. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 

6.9. Alıcı, sipariş vermekle birlikte sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını kabul ve taahhüt eder.

6.10. Alıcı, www.ruba.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.11. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.ruba.com.tr sipariş/ödeme prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.12. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü;

7.1.1.   Sipariş: Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) tarafınızca onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

7.1.2.   Siparişlerin tedarik, ödeme ve teslimat sürecinin aksamaması için Sipariş Onay maili müşteri tarafından mutlaka beklenmelidir. Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı sorunlarından kaynaklanan problemler müşteriye telefon/faks/e-mail yoluyla mutlaka bildirilir. Gerekli hallerde müşteriden bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) hesaplarımıza ulaştığını belirlediğimiz andır.

7.1.3.   İstisnai bir durumda olsa, eğer ürün stok problemi ile karşılaşılırsa müşteri hemen bilgilendirilir, müşterilerinin arzusu doğrultusunda yeni bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

7.1.4.   Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve www.ruba.com.tr’nin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

7.2.1.   Ödeme: www.ruba.com.tr ‘de, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen müşterilerimize, taksit olanaklarından da faydalanabileceği faks emri ile sipariş (mail order) ya da nakit havale ile sipariş imkanları da sunulmuştur. Havale ile ödemede size en uygun bankayı seçip havalenizi yapabilirsiniz. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir. Diğer ödeme araçları için çalışmalarımız devam etmektedir.

7.2.2.   Bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) hesaplarımıza ulaştığını belirlediğimiz andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi belirtilmeyen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

7.2.3.   Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini RUBA Mağazacılık A.Ş. ‘ye ödememesi halinde, Alıcı'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün … gün içinde www.ruba.com.tr üzerinden RUBA Mağazacılık A.Ş. ‘ye gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri Alıcı'ya aittir.

7.2.4.   Bir önceki paragrafa bağlı olarak Alıcı, ürün nakli ve teslimat koşullarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.ruba.com.tr Sevkiyat/Teslimat Prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü;

8.1.1    Sevkiyat: Sipariş onayı mailinizin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler anlaşmalı olduğumuz Aras Kargo Şirketine verilir.

8.2.1    Teslimat: Ürün/ürünler anlaşmalı olduğumuz Aras Kargo ile adresinize teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden sonra hafta içi en geç 3 işgünüdür. Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

8.2.2    Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya eksiklik dolayı yaşanan aksaklık ya da durumlardan RUBA Mağazacılık A.Ş. ve www.ruba.com.tr sorumlu değildir.

8.2.3    Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden www.ruba.com.tr sorumlu tutulamaz.

8.2.4    Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri için müşteri hizmetlerine telefon ya da e-mail yoluyla ulaşılması halinde, şirket yetkilileri konu ile hemen ilgilenip, gerekli çözümü sağlayacaktır. 

8.2.5    Teslimat problemleri yaşanmaması için sevkiyat bilgilerini tam ve eksiksiz doldurmanız, teslimat yapılacak adreste bulunmanız önemle rica olunur.

8.3.1    Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı müşteride vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda www.ruba.com.tr Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir. Müşteri Hizmetlerimiz, sorunun çözülmesi için hemen harekete geçecektir.

8.3.2.   Alıcı, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
8.3.3.   Alıcı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı mal/hizmeti teslim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.
8.3.4.   Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin bildirimler www.ruba.com.tr’de belirtilen iletişim kanalları ile gösterilecektir. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına www.ruba.com.tr linkinden ulaşılabilir.
8.3.5.   Cayma Hakkının Kullanılması için süresi içinde RUBA MAĞAZACILIK A.Ş. veya www.ruba.com.tr’ye mevzuathükümlerine ve platformdaki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.
8.3.6.   Alıcı, ürünün tesliminden sonra ortaya çıkabilecek Cayma Hakkı, Cayma Hakkının Uygulama Koşulları, arızalı ürün, ürün kurulum, teknik destek ve servis konularının yer aldığı www.ruba.com.tr Ürün İade/Garanti ve Servis Prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Cayma hakkının kullanılması halinde: 
a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.'ya anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir.
b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Malın kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.
8.3.7.   Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Mal bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.' ye iade edilirken, Malın teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.
8.3.8.   Alıcı iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.'nin anlaşmalı kargo şirketi ile RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.'ye gönderdiği sürece iade kargo bedeli RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.'ye aittir. İade için Alıcı’nın bulunduğu yerde RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.’nin anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde Alıcı herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.’ye aittir. Alıcı’nın iade edeceği Malı Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.'nin anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan RUBA MAĞAZACILIK A.Ş. sorumlu değildir.
8.3.9.   Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:
8.3.10. Alıcı ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka Alıcı’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. RUBA MAĞAZACILIK A.Ş. bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcı’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcı’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

8.4.1. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller:
Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve RUBA MAĞAZACILIK A.Ş. veya www.ruba.com.tr’nin kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler
c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
d) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
e) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
f) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


Madde 9- Ürün İade/Garanti ve Servis Prosedürü:

9.1.1.   Ürün Kurulumu: Alınan ürün özel bir kurulum gerektirdiği takdirde fatura ile ayrıca belirtilen ürün teknik destek numaralarından bilgi alabilir, teknik destek görebilirsiniz. Kurulum ile ilgili özel durumları ve istekleri müşteri hizmet hattı telefonları ve e-mailinden şirketimize iletebilirsiniz.

9.2.1.   Ürün İade: Sehven alınan her ürün için genel iade süresi 14 (on dört) gündür. Bu süre içerisinde, Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. (Ürünün tekrar satılabilir olma durumunu bozmadan neden belirterek iade edilmesi mümkündür) İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır. Üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez. 

9.2.2    Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilmesi bilgisi,   www.ruba.com.tr yetkilileri tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra iade formu ile birlikte adresinize teslimatı yapan Kargo şirketi ile ürünü, ürün faturasını şirketimize ulaştırmanız gerekmektedir. Tarafımıza ulaşan ürün belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, ödemesi kredi kartınıza/hesabınıza yapılır. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. Ürün kusurlu olması durumunda iade koşulları, garanti koşulları bölümünde belirtilmiştir.

9.3.1.   Garanti Koşulları: Alınan ürünlerin garanti bilgileri müşteri tarafından alımdan önce dikkat edilmelidir. Yerinde servis ve bakım garantisi verilmeyen bir ürün için yerinde servis hizmeti istendiğinde, çeşitli zorluklar ve memnuniyetsizlikler doğmaktadır. Bu gibi durumların yaşanmaması en hassas olduğumuz konudur. Aldığınız ürünlerin garanti koşulları ithalatçı/üretici firma tarafından sağlanmaktadır. Ürünlerle gelen ürün kılavuzlarını mutlaka okuyunuz ya da ürün faturası ile gelen teknik destek danışma hattını arayıp bilgi alınız.

9.3.2.   Ürün kusurlu olması ya da arıza durumunda ürün faturanızla birlikte ürün teknik servislerine başvurmanız halinde, garanti koşulları kapsamında gerekli hizmeti müşteri yerinde ya da servis noktalarında alabilirsiniz. Ürün için size en yakın servis noktasına ulaşmak için faturanız ile gelen ya da sitemizde ilan edilen numaraları aramanız yeterlidir. Garanti kapsamında ürün arızasının giderilememesi durumunda, ürünün yenisi ile değişimi/muadil başka bir ürünün temin edilmesi gibi konular ithalatçı/üretici firma sorumluluğundadır. www.ruba.com.tr, ithalatçı/üretici firma tarafından müşteriye verilen yeni/muadil ürünün tesliminde, gerektiği takdirde yeni evraklar tanzim etme ve/veya isteme, gerekli hallerde kargo bedeli alma hakkını saklı tutar.

Madde 10- Kişisel Verilerin Korunması, Ticari Elektronik İleti ve Fikri-Sınai Haklar ile ilgili Kurallar

10.1     6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı’ya ait ad, soyadı, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Alıcı’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Alıcı ile RUBA MAĞAZACILIK A.Ş. arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin RUBA MAĞAZACILIK A.Ş. tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri www.ruba.com.tr, RUBA MAĞAZACILIK A.Ş., ALLEGRO Giyim, Kayen Tekstil , RUBA MAĞAZACILIK A.Ş. iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.
10.2. Alıcılara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için www.ruba.com.tr tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, Alıcı kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.
10.3. Alıcı tarafından www.ruba.com.tr’ye girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, www.ruba.com.tr tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı’ya ait cihazlardan girildiğinden Alıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.
10.4. Alıcı, www.ruba.com.tr’ye belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. Alıcı’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda www.ruba.com.tr’ye her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde Alıcı’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.
10.5. www.ruba.com.tr’ye ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; www.ruba.com.tr/RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.’nin anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları www.ruba.com.tr ve RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.’e aittir.
10.6. www.ruba.com.tr’den ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden www.ruba.com.tr sorumlu değildir.

Madde 11- Bildirimler ve Delil Sözleşmesi;
11.1.    İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

11.2.    Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.'nin ve www.ruba.com.tr’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının,bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri;

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar 6502 sayılı  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il Tüketici Hakem Heyetleri ile Satıcı'nın yerleşim yerindeki (İzmir) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

Madde 13- Yürürlük;

13.1.    13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğü girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.SATICI                                                                                   ALICI

RUBA MAĞAZACILIK A.Ş.